Alt det med småt

WEBwoman KOMMUNIKATION vil hellere sprælle og være kreativ end formel.

Jeg er helst fri for kringlede spidsfindigheder og tør jura. En aftale er en aftale – også når den ikke er på papir. Men det er ikke altid ligetil at få alt aftalt og forklaret på forhånd. Det er lettere, når det er skrevet ned. Så det har jeg gjort.

Hører jeg ikke andet fra dig, går jeg ud fra, at du anerkender de følgende generelle betingelser som grundlaget for vores aftale om at levere WordPress website/blog.

1 – Aftale

1.1 Tilbud
Eventuelle tilbud på opgaver bliver sendt via mail

1.2 Gyldighed
Medmindre andet er oplyst, gælder tilbud fra WEBwoman KOMMUNIKATION i 30 dage fra tilbud er sendt.

1.3 Aftale
En aftale regnes for bindende for os begge fra det øjeblik, den aktivt er bekræftet af dig via mail.

1.4 Ændringer
Eventuelle ændringer og tilføjelser til den oprindelige aftale noteres og sendes til WEBwoman KOMMUNIKATION via mail.

1.5 Indsigelsesfrist
Er der ikke indenfor 72 timer gjort skriftlig indsigelse mod det i opfølgende mail (og/eller i eventuelt vedhæftede dokumenter) oplyste, betragtes opfølgende tilbud eller ordrebekræftelse som bindende aftale for os begge.

2 – Praktiske forhold

2.1 Arbejdsproces
Arbejdet regnes for påbegyndt på den aftalte dato.

2.2 Deadline
Respekt for aftalte deadlines er afgørende for processens forløb.

Overskrides deadlines, forlænger det ofte den samlede arbejdstid - og kan betyde væsentlige forsinkelser og udgifter.

Såvel WEBwoman KOMMUNIKATION og kunde forpligter sig derfor til at overholde aftalte tidsfrister.

I perioden mellem aftalt startdato og aftalt deadline forpligter kunden sig til at reagere i løbet af max. 24 timer på alle anmodninger om at levere materialer, oplysninger eller reaktioner, der har direkte betydning for arbejdsprocessen.

Såvel WEBwoman KOMMUNIKATION som kunde forpligter sig til at sikre, at arbejdsprocessen bliver så kort som muligt.

2.3 Forsinkelser
Ved forsinkelse der forårsages af WEBwoman KOMMUNIKATION eller dennes leverandører, kan betalingsfristen udskydes tilsvarende.

I tilfælde af udsættelse(r), manglende levering eller reaktion fra kundens side på designudkast, mail og lignende, forbeholder WEBwoman KOMMUNIKATION sig ret til at fakturere for overflødiggjort kapacitet (arbejdstid og/eller andre ressourcer).

WEBwoman KOMMUNIKATION kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelser, der skyldes kundens selv, tekniske problemer eller tilsvarende hos eksterne leverandører (webhotel, DK-Hostmaster etc.)

2.4 Forberedelser
Ønskes der backup af et eventuelt tidligere website før et nyt etableres, er det kundens eget ansvar, at dette sker og i passende tid før WEBwoman KOMMUNIKATION påbegynder arbejdet.

2.5 Flytning af domæne

Ved flytning af domæne er kunden selv ansvarlig for at sikre enhver form for indhold på både webserver, mailserver o.a. medmindre andet er skriftligt aftalt.

2.6 Opsigelse af aftaler med webhotel
Ved flytning af domæne fra et webhotel til et andet er kunden selv ansvarlig for eventuelt at opsige hidtidige aftaler og i rette tid.

3 – Materialer

3.1 Kundens levering af materialer

Al tekst til website leveres elektronisk (enspaltet format - via mail eller som .doc, .docx eller .txt)
Logo/billedmateriale leveres elektronisk i korrekt format (.jpg, .jpeg, .png eller gif).

3.2 Ansvar for leveret materiale
Ved levering af materiale, der fylder mere end 2 mb anvendes DropBox, Box.net, ftp, USB-stick, CD.
Alle materialer skal leveres i kopi og kunden er selv ansvarlig for at have originaler.

3.3 Opbevaring af materiale
WEBwoman KOMMUNIKATION påtager sig ikke noget ansvar for at opbevare leverede materialer og destruerer ofte leveret materiale 30-60 dage efter en opgave er fuldført.

3.4 Juridisk ansvar for materiale
Du er som kunde selv ansvarlig for, at leveret materiale overholder gældende lovgivning samt for ikke at krænke 3. part ved materiale der leveres til brug på webhotel, hjemmeside eller i andet design samt ved registreringer af domænenavne.

3.5 Materiale der anvendes efter opgavens levering
WEBwoman KOMMUNIKATION samt partnere/konsulenter/forhandlere/samarbejdspartnere fraskriver sig ethvert ansvar for materiale, billeder, tekst m.v. der anvendes i kundemateriale/hjemmeside m.v. efter opgaven er afleveret. For dette er kunden til enhver tid den ansvarlige i forhold til dansk og udenlandsk lovgivning.

3.6 Open source software
I det omfang der benyttes open source software (eksempelvis WordPress og diverse plugins), kan WEBwoman KOMMUNIKATION desværre ikke yde nogen form for garanti for denne. Der er tale om software, der løbende udvikles og forandres – uden for WEBwoman KOMMUNIKATIONs indflydelse.

3.7 Ingen garanti for ekstra funktioner
WEBwoman KOMMUNIKATION kan ikke yde nogen form for garanti for diverse funktioner, designskabeloner etc. der anvendes til open source software. Uanset disse funktioner er gratis eller købt.

Der kan eksempelvis ikke ydes garanti for, at diverse plugins og designskabeloner fremover udvikles, så de også kan fungere sammen med fremtidige versioner af den anvendte software (eks. WordPress). Der kan derfor heller ikke gives garanti for, at et plugin virker efter en opdatering af dit website til en nyere version.

3.8 Fejl på software eller data
Problemer der opstår som følge af fejl og/eller mangler på anvendt software eller data kunden har anskaffet og/eller leveret, påtager WEBwoman KOMMUNIKATION sig ikke ansvaret for.

4 – Ansvar og rettigheder

4.1 Tab
WEBwoman KOMMUNIKATION er ikke ansvarlig for kundens eventuelle driftstab, avancetab eller andet indirekte tab som følge af fejl i materiale, driftsstop/sikkerhedsproblemer på webhotellet eller andet.

4.2 Domænenavn
Domænenavn(e) og webhotel oprettes altid i kundens navn.
Kunden er ansvarlig for, at der angives korrekte oplysninger til DK-Hostmaster og webhotellet – og ligeledes ansvarlig for, at DK-Hostmaster fremover er i besiddelse af korrekte oplysninger

DK-Hostmaster og webhotel fremsender særskilt faktura til kunden for egne ydelser.

Kunden er selv ansvarlig for at afgive korrekte og fyldestgørende oplysninger til brug ved oprettelse af domænenavn(e) og webhotel.

4.3 Webhotel
Er der tale om at flytte domænenavn til nyt webhotel, er kunden selv ansvarlig for, at alle aftaler med det hidtidige webhotel etc. opsiges og i rette tid.

WEBwoman KOMMUNIKATION er ikke på nogen måde ansvarlig i forhold til webhotellet, dets service, sikkerhed, priser og/eller øvrige vilkår, handlinger, forhold, fejl og mangler.

4.4 Fejl i produceret materiale
WEBwoman KOMMUNIKATION er alene ansvarlig for egenproducerede fejl i det af WEBwoman KOMMUNIKATION leverede - ikke for fejl/mangler i anvendt software/materiale.

4.5  Lovpligtige informationer
Du er som kunde selv ansvarlig for, at din hjemmeside/blog indeholder alle de informationer, der kræves for din branche.
Vær blandt andet opmærksom på, at “Virksomheder skal i breve og på andre forretningspapirer, herunder elektroniske meddelelser, og på virksomhedens hjemmeside angive navn, hjemsted og CVR-nr.”
LOV nr 616 af 14/06/2011

4.6 Korrektur, fejl og rettelser
Tekniske og/eller sproglige fejl, som WEBwoman KOMMUNIKATION er direkte ansvarlig for, bliver rettet uden yderligere fakturering indenfor 30 dage efter opgaven er afleveret.

4.7 Anmodning om korrektur
Når en opgave er løst, helt eller delvist, har kunden ret til korrekturrettelser m.v. jvf. betingelser og specifikationer.

Anmodning om rettelser skal, medmindre andet er aftalt, fremsættes senest 72 timer fra (del)opgavens levering.
Herefter betragtes (del)opgaven som godkendt og afsluttet.

4.8 Skade og tab
WEBwoman KOMMUNIKATION og samarbejdspartnere frasiger sig ethvert ansvar for tabt omsætning/indtjening eller anden skade/tab af såvel økonomisk som anden karakter ved brug og køb af ydelser fra WEBwoman KOMMUNIKATION.

4.9 Erstatningsansvar
WEBwoman KOMMUNIKATION økonomiske ansvar i forhold til punkt 4.4 og 4.5 kan ikke overstige det beløb WEBwoman KOMMUNIKATION har modtaget for opgaven – fratrukket de udgifter WEBwoman KOMMUNIKATION måtte have haft til underleverandører på opgaveløsningen. Eksempelvis til grafiker, fotograf, programmør, tegner eller andet.

5 – Ophavsret

5.1 Ophavsret til leveret materiale
Kunden er selv ansvarlig for, at materiale (billeder, tekst, lyd, video) der leveres til WEBwoman KOMMUNIKATION til brug i opgaven ikke krænker nogens ophavsret og heller ikke på anden måde er i strid med gældende love.

5.2 WEBwoman Kommunikations ophavsret
Tekster, webdesign og andet, der udarbejdes af WEBwoman Kommunikation, er beskyttet af loven om ophavsret i det omfang der er tale om materiale, der er beskyttet heraf.

5.3 Ændringer i leveret materiale
Ændringer i themes (designskabeloner) der er producerer af WEBwoman KOMMUNIKATION må ikke foretages uden forudgående aftale med WEBwoman KOMMUNIKATION, som tillige forbeholder sig ret til at afvise ændringer.

5.4 Anden anvendelse af materiale
Det af WEBwoman KOMMUNIKATION udarbejdede materiale må som udgangspunkt kun anvendes til det aftalte formål og på det aftalte domænenavn.

Det af WEBwoman KOMMUNIKATION udarbejdede materiale må hverken videresælges, udlejes, videregives eller på anden måde stilles til rådighed for andet og/eller andre end aftalt ved opgavens begyndelse.

5.5 Videreudnyttelse af materiale
Brug af leveret materiale i anden sammenhæng end aftalt kan i visse tilfælde tillades – men kun efter forudgående aftale og fakturering.

5.6 Dansk Journalistforbund og ophavsretten
Eventuel overtrædelse af WEBwoman Kommunikations ophavsret vil i sidste instans blive overgivet til Dansk Journalistforbund

6 – Priser og betaling

6.1 Prisgaranti
Alle ydelser faktureres efter den prisliste, der er gældende på bestillingstidspunktet.

6.2 Fakturering
WEBwoman Kommunikations priser er ekskl. 25% moms
Priserne er baseret på de aftaler, der er indgået via telefon/møder/mail.

Alt bestilt arbejde der rækker ud over det udtrykkeligt aftalte, vil blive faktureret efter WEBwoman KOMMUNIKATIONs prisliste.

Alle tilbud fra WEBwoman KOMMUNIKATION er som udgangspunkt baseret på, at materiale leveres til aftalt tid – samt i korrekt og brugbar kvalitet fra kunden eller dennes leverandør(er).

6.3 Betaling til bankkonto
Alle betalinger til WEBwoman KOMMUNIKATION foregår ved overførsel til bankkonto (Nykredit 8113-0904262)

Fakturanummer bør altid anføres.

6.4 Forudbetaling
Hvis opgavens løsning forudsætter, at WEBwoman KOMMUNIKATION skal købe billeder, logo, fotos, funktionalitet eller andet til opgavens løsning, kan det komme på tale, at disse indkøb skal betales forud.

Ved opgaver til kr. 20.000 og derover forbeholder WEBwoman KOMMUNIKATION sig ret til at opkræve 50% af beløbet forud.

6.5 Faktura
Det fulde beløb eller evt. restbeløb faktureres som udgangspunkt senest 30 dage efter opgaven ifølge aftale er påbegyndt.

6.6 Løbende betaling
Ved projekter, der strækker sig over mere end 30 dage fra projektstart, forholder WEBwoman KOMMUNIKATION sig ret til løbende at fakturere for såvel arbejdstid som anskaffelse af materialer fra eksterne leverandører.

6.7 Betalingsfrist
WEBwoman KOMMUNIKATION standard betalingsfrist er 8 dage netto fra faktureringsdato. Længere betalingsfrist kan aftales.

6.8 For sen betaling
Et tilgodehavende, der ikke betales rettidigt, bliver pålagt et rykkergebyr på 100 kr.

Derudover forbeholder jeg mig ret til - ved for sen betaling - at opkræve et såkaldt kompensationskrav på kr. 310,00 kr.

6.9 Inkasso
Er betalingen ikke foretaget senest efter 3. rykker kan sagen uden yderligere overdrages til Dansk Journalistforbund og dennes advokater med henblik på retslig inkasso.

7 – Samarbejdspartnere og underleverandører

7.1 Valg af samarbejdspartnere og underleverandører
WEBwoman KOMMUNIKATION kan frit vælge og skifte samarbejdspartnere samt leverandører af ydelser og produkter der indgår i den samlede løsning til kunden – medmindre det er aftalt at lade bestemte leverandører indgå i projektet.

8 – Ophævelse af aftale

8.1 Misligholdelse
Hvis en af aftalens parter i væsentlig grad misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalen, kan den anden part uden varsel ophæve aftalen.

8.2 Økonomisk ansvar ved ophævet aftale
WEBwoman KOMMUNIKATION har, ved ophævelse af aftale som følge af forhold som beskrevet i 8.1, krav på at blive honoreret for det anvendte tidsforbrug samt eventuelle udlæg til materialer eller underleverandører.

8.3 Opsigelse af aftale
Såfremt kunden opsiger eller misligholder en indgået aftale forbeholder WEBwoman KOMMUNIKATION sig alle rettigheder til det af WEBwoman KOMMUNIKATION udførte og ufærdige arbejde – uden at yde økonomisk kompensation eller nedslag i pris herfor.

8.4 Fakturering ved opsigelse af aftale
Opsiges aftalen efter arbejdet er påbegyndt og med mindre end 7 døgn til deadline (30 dage efter aftalens indgåelse, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt), vil det på kontrakten angivne samlede beløb blive opkrævet.

8.5 Misligeholdelse af aftale
WEBwoman KOMMUNIKATION er berettiget til straks at stoppe alle ydelser uden økonomisk kompensation, hvis kunden går i restance, bliver registreret i RKI, indgår betalingsstandsning eller konkurs.

9 – Markedsføring

9.1 Brug af opgaveløsning til markedsføring
WEBwoman KOMMUNIKATION forbeholder sig som udgangspunkt ret til – når arbejdet er afsluttet – at anvende kundens navn og screendump af webdesign i markedsføringsøjemed. Det respekteres dog, hvis kunden ved aftalens indgåelse eller senest ved opgavens aflevering modsætter sig dette.

Enestående kommunikation

Få professionelle tips og tricks til at markedsføre dig på DIN personlige måde

Dejligt at du vil være med! Tjek venligst din mail. ... Og tusinde tak for din tilmelding!